DOSTAWA

Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy jeżeli Kupujący wybrał opcję za pobraniem. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na e-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.

Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.

Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Kupujący ponosi koszt dostawy towaru w wysokości 20,00 zł za zamówienie do kwoty 200,00 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem kosztów dostawy towaru w inny sposób niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy określony przez Sprzedawcę. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę, w tym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zadaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.

Towar jest pakowany w kartonowe pudełka i zabezpieczany czarną folią stretch, zaś towary mniejsze podatne na uszkodzenia dodatkowo owijane są folią bąbelkową i pakowane w foliowe koperty. Faktura VAT lub paragon jest umieszczany wewnątrz opakowania przesyłki.

ZWROT TOWARU

Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem w rozumieniu przepisów art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, ma Pan/Pani prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym firmy Vasari Marzena Grzejda w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Pana/Pani rzeczy, której umowa dotyczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Pana/Panią otrzymała rzecz, a jeżeli zamówienie było realizowane w częściach – od daty otrzymania przez Pana/Panią ostatniej części zrealizowanego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien Pan/Pani poinformować nas – VASARI MARZENA GRZEJDA, UL. T. KOSCIUSZKI 46, 42-122 OSTROWY NAD OKSZĄ , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego Vasari, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zostało przez Pana/Panią wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie przysługuje, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności odniesieniu do umowy:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Skutki odstąpienia od umowy:

  1. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  2. Będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (urządzenia elektroniczne powinny zostać odesłane pocztą jako przesyłka z zadeklarowaną wartością) będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty takiego odesłania – wysokość tych kosztów dla jednego towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
    W razie odstąpienia musi Pan/Pani odesłać lub przekazać nam na własny koszt rzecz (rzeczy) objęte umową, której dotyczy odstąpienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas przez Pana/Panią o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan/Pani rzecz zgodnie z powyższymi warunkami przed upływem terminu 14 dni.
  3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana/Panią sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana/Pani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Pani/Pana rzeczy, której (których) dotyczy odstąpienie lub dostarczenia dowodu, że rzecz (rzeczy) nam zwrócono poprzez odesłanie, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Zwrotu płatności dokonamy w miarę możliwości przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona przez Pana/Panią zgoda na inne rozwiązanie; nie poniesie Pan/Pani żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.