KARTA GWARANCYJNA – HAIRMAX

Niniejsza gwarancja zostaje udzielona przez Marzenę Grzejdę prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vasari Marzena Grzejda, z siedzibą w Ostrowach nad Okszą (42-122), przy ulicy Tadeusza Kościuszki 46, NIP: 5741909574, REGON: 2415047, zwaną w dalszej części Gwarantem.

Gwarant wskazuje, że wszystkie sprzedawane przez niego urządzenia są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości. Dlatego tez Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia marki HairMax®.

Postanowienia niniejszej Gwarancji nie mają na celu ograniczenia ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarant udziela gwarancji na poniższych warunkach:

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne marki HairMax® oraz związane z nimi akcesoria. Gwarancja nie obejmuje pozostałych towarów oferowanych przez Gwaranta.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania kupującemu urządzenia zakupionego u Gwaranta. Uprawnienia z gwarancji przysługują kupującemu, który nabył urządzenie bezpośrednio u Gwaranta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant odpowiada za usterki wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych urządzenia, stwierdzone w okresie gwarancyjnym pod warunkiem, że:
1) urządzenie było używany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i było odpowiednio konserwowane,
2) stosowany był zalecany przez Gwaranta osprzęt lub akcesoria,
3) urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby trzecie,
4) praca z urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki,
5) nie usunięto numeru fabrycznego w stopniu uniemożliwiającym identyfikację tego numeru lub nie usunięto plomby fabrycznej,
6) urządzenie nie zostało przeciążone na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji,
7) urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie, zalane płynami, zapylone,
8) uprawniony z gwarancji nie wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
4. Gwarancja nie obejmuje:
1) przewodów zasilających,
2) przewodów komunikacyjnych,
3) wymiany elementów zużywających się (np. żarówek, lamp)
4) usterek powstałych na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej,
5) niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności urządzenia.
5. W razie stwierdzenia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym uprawniony z gwarancji może żądać bezpłatnej naprawy urządzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe (w przypadku zastąpienia urządzenia nowym modelem Gwarant może wymienić urzadzenie na nowy model) .
6. Gwarant może odmówić zadośćuczynienia żądaniu uprawnionego z gwarancji dotyczącego usunięcia wady, gdy koszt realizacji tego żądania przewyższa cenę uiszczoną za urządzenie. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do urządzeń nabytych przez konsumentów.
7. W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Gwaranta. Koszty dostarczenia urządzenia nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji.
8. Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu urządzenia.
9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno także zawierać:
1) dokładny opis usterki oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
2) dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji.
10. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Gwarant wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin realizacji przez Gwaranta obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.
11. Urządzenie dostarczone przez uprawnionego z gwarancji powinno być czyste oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia urządzenia zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu urządzenia na koszt uprawnionego z gwarancji, po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania urządzenia. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie urządzenia przez Gwaranta, urządzenie zostanie odesłane na koszt uprawnionego z gwarancji.
12. Gwarant jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 31 dni od dnia dostarczenia mu urządzenia. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.
13. W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi go, w terminie wskazanym w powyższym punkcie o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.
14. W przypadku odbioru osobistego, uprawniony z gwarancji jest zobowiązany odebrać urządzenie (w siedzibie Gwaranta) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wykonaniu przez Gwaranta naprawy gwarancyjnej lub o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.
15. W razie nieodebrania urządzenia w terminie określonym w powyższym punkcie, Gwarant wezwie uprawnionego do odebrania go w wyznaczonym terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Gwarant obciąży uprawnionego z gwarancji opłatą z tytułu magazynowania urządzenia w wysokości 2% jego wartości, nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień magazynowania.
16. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia w czasie od wydania go Gwarantowi do jego odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.
17. W przypadku konieczności dokonania napraw nieobjętych gwarancją, naprawa ta może zostać dokonana przez Gwaranta na koszt uprawnionego z gwarancji, po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionego z gwarancji i zaakceptowaniu ceny diagnozy i ceny naprawy urządzenia.
18. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku nie zgłoszenia przez uprawnionego z gwarancji wady urządzenia w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
20. Wykonane przez nas świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o promocjach na bieżąco!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress